REGLUGERÐ SJÚKRASJÓÐS ÖLDUNNAR STÉTTARFÉLAGS
Samþykkt á aðalfundi félagsins 10. mars 2021

1.gr. Nafn sjóðsins og heimili
1.1    Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Öldunnar stéttarfélags.
1.2    Sjúkrasjóður Öldunnar var stofnaður á stofnfundi félagsins 2. desember 2000, með tilvísun til kjarasamninga Verkamannafélagsins Fram og Verkakvennafélagsins Öldunnar frá árinu 1964.
1.3    Sjúkrasjóðurinn er eign Öldunnar stéttarfélags. Heimili hans og varnarþing er í Sveitarfélaginu Skagafirði.

2.gr. Verkefni sjóðsins
2.1    Verkefni sjóðsins er að veita sjóðfélögum Öldunnar stéttarfélags fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld
til sjóðsins.
2.2    Verkefni sjóðsins eru enn fremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar.

3. gr. Tekjur
3.1    Tekjur sjóðsins eru samkv. 7. gr. laga nr. 19, 1. maí 1979 samningsbundin gjöldatvinnurekenda til sjóðsins.
3.2    Vaxtatekjur og annar arður.
3.3    Gjafir, framlög og styrkir.
3.4    Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins / sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

4.gr. Stjórn og rekstur
4.1    Stjórn sjóðsins skal kosin á aðalfundi Öldunnar stéttarfélags. Skal tilhögun kosningar vera sú sama og kveðið er á um í lögum félagsins um kosningu í stjórn og aðrar trúnaðarstöður félagsins.
Ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins. Í stjórn skulu vera 3 menn og er formaður félagsins, og í forföllum hans varaformaður, sjálfkjörinn formaður stjórnar. Hinir tveir
stjórnarmennirnir og varamenn þeirra eru kjörnir á aðalfundi.
4.2.   Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum.
4.3.   Heimilt er að fela skrifstofu félagsins fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum þess.
4.4.   Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

5.gr. Reikningar og endurskoðun
5.1    Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund Öldunnar stéttarfélags.
5.2    Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.
5.3    Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12. og 13. gr.
5.4    Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 4.mgr. 47.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru
á hverjum tíma.

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila
6.1    Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sendir miðstjórn ASÍ.
6.2.   Fimmta hvert ár, að minnsta kosti, skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun
sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.
6.3.   Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.
6.4.   Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar, ber stjórninni að leggja fyrir aðalfund tillögu um breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið
við skuldbindingar sínar.

7.gr. Ávöxtun sjóðsins
7.1.    Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:
a) í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs
b) með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum
c) í bönkum eða sparisjóðum
d) á fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins
e) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan.

8.gr. Ráðstöfun fjármuna
8.1.    Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.
8.2    Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggja að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða sbr. a, b og c
liði greinar 7.1.

9.gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði
9.1    Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.
9.2    Einungis þeir sem sannanlega er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.
9.3    Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði af síðustu 12 samkv. ákvæðum í kjarasamningum (getur verið mismunandi eftir kjarasamningum).
9.4    Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins sbr. 10. gr.
9.5    Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á að félagsgjöld til félagsins hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum
hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

10.gr. Samskipti sjúkrasjóða
10.1    Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfélags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda, eftir að hafa greitt í þann
sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.
10.2.    Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að
fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan
öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans; tegund og fjárhæð bóta.

11.gr. Geymd réttindi
11.1    Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan
bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.
               Með gr. 11.1 er verið að heimila þeim sem hverfa af vinnumarkaði af þeim ástæðum sem tilgreindar eru í greininni, rétt til þess að geyma réttindi sín sem endurnýjast eftir
mánaðargreiðslu til sjóðsins innan 24 mánaða. Það er með öðrum orðum verið að koma í veg fyrir að þeir einstaklingar sem svo yrði ástatt fyrir verði beittir þeim ákvæðum að
þurfa að greiða til sjóðsins í 6 mánuði til að öðlast réttindi.

11.2    Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, enda ákveði
viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.
Grein 11.2 endurspeglar meginreglu laga um varðveislu áunninna réttinda meðan á töku fæðingarorlofs stendur. Miðað er við að ekki sé tekið lengra fæðingarorlof en lögin gera ráð
fyrir
hverju sinni. Þeir sjóðfélagar sem taka lengra fæðingarorlof myndu geta fallið undir heimildarákvæði gr. 11.1 um heimilisástæður sem er heimildarákvæði og því í valdi hvers
sjóðs fyrir sig.

11.3    Sá sem lætur af störfum eftir að 67 ára aldri er náð skal halda rétti til dánarbóta úr sjóðnum, í allt að 60 mánuði (5 ár). Réttur til dánarbóta skulu vera í upphafi, eða fyrsta heila
almanaksmánuð eftir að viðkomandi lætur af störfum, 360.000 kr. Upphæðin skal lækka um sem nemur einum sextugasta við hvern almanaksmánuð sem líður, þar til rétturinn fellur niður
þegar sextíu mánuðir eru liðnir. Bótafjárhæð miðast við vísitölu neysluverðs pr. 1. 1. 2017 og tekur sömu breytingum og hún.

12.gr. Styrkveitingar
12.1    Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði) að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu, að viðbættum bótum
almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt
af á síðustu 6 mánuðum.
12.2    Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna umönnunar alvarlega veikra eða fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri
fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
12.3.    Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem
iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
12.4    Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 360.000 kr. m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri.
Bótafjárhæð miðast við vísitölu neysluverðs pr. 1.1. 2017 og tekur sömu breytingum og hún.
12.5    Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.
12.6    Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða
lækkunar á viðmiðunartímabilinu.
12.7    Hámark dagpeninga skv. greinum 12.1, 12.2 og 12.3 er 250.000 kr. Miðast sú upphæð við launavísitölu 1.7. 2006 og tekur síðan sömu breytingum og hún.
12.8    Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum lýkur hverju sinni og greiðslur
iðgjalda hefjast að nýju.
12.9    Þegar alvarleg veikindi, slys eða dauðsfall ber að, eða aðrar óviðráðanlegar orsakir sem sjóðsstjórn metur til atvinnulegs eða fjárhagslegs tjóns fyrir félagsmann eða heimili hans, er
sjóðsstjórn heimilt að veita sérstakan styrk.
12.10   Dagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. Skaðabótalögum. Í sérstökum tilvikum er stjórn
sjóðsins þó heimilt að veita tjónþola tímabundið lán sem nemur sömu upphæð og bætur úr sjóðnum myndu ella nema.

13.gr. Aðrar styrkveitingar
13.1    Heimilt er að greiða félagsmönnum styrk vegna meðferðar hjá löggiltum sjúkraþjálfara, sjúkranuddara eða kírópraktor og greiðast 50% af reikningi frá viðkomandi meðferðaraðila, þó að
hámarki 3.000 kr. fyrir hvert skipti. Heildargreiðsla félagsmanns vegna þessarar greinar verður þó aldrei hærri en 50.000 kr. á ári.
13.2    Heimilt er að greiða félagsmönnum styrk vegna viðtalsmeðferðar hjá löggiltum sálfræðingi, geðhjúkrunarfræðingi, félags- eða fjölskylduráðgjafa og vegna ADHD greiningar. Greitt er 50% af
reikningi, þó aldrei meira en 50.000 kr. á ári.
13.3    Heimilt er að greiða fyrir reglubundna krabbameinsskoðun gegn framvísun kvittunar. Um er að ræða eina greiðslu á ári, þá sömu og hefðbundin skoðun kostar, og skiptir ekki máli þó
framvísað sé hærri reikningi frá sérfræðingi.
Ellilífeyrisþegar og öryrkjar sem luku starfsferli sínum sem félagsmenn Öldunnar, og sannarlega áttu þá fullan rétt hjá sjóðnum, eiga rétt á endurgreiðslu hefðbundinnar krabbameinsleitar.
Heimilt er að greiða fyrir aðra krabbameinsleit og framhaldsskoðun vegna krabbameins, gegn framvísun kvittunar. Greitt er allt að 8.000 kr., þó aldrei hærri upphæð en greiðslukvittun segir
til um. Heimilt er að endurgreiða vegna skoðunar hjá Hjartavernd eða öðrum viðurkenndum stofnunum (áreynslu-/þolpróf). Greitt er allt að 8.000 kr. á ári, þó aldrei hærri upphæð en
reikningur segir til um.
13.4    Heimilt er að endurgreiða allt að helming af dvalarkostnaði vegna dvalar á meðferðarstofnun, t.d. NLFÍ í Hveragerði, SÁÁ eða á sambærilegri stofnun, þó að hámarki 85.000 kr. á ári.
13.5    Heimilt er að veita styrk vegna læknismeðferðar utan héraðs, að hámarki 10 ferðir á 12 mánaða tímabili, enda hafi Tryggingastofnun Íslands þá þegar greitt kostnað vegna tveggja ferða og
skal umsækjandi framvísa staðfestingu þar um. Greiðslur skulu vera í samræmi við gjaldskrá Tryggingastofnunar. Stjórn sjóðsins áskilur sér rétt til að hafna beiðni ef sambærileg þjónusta er
til staðar í heimabyggð. Heimilt er að nýta þennan styrk vegna ferða félagsmanns í tengslum við veikindi barns.
13.6    Heimilt er að greiða styrk til félagsmanna vegna frjósemisaðgerðar, allt að 100.000 kr. á ári.
13.7    Heimilt er að sjóðurinn endurgreiði kostnað vegna líkamsræktar/heilsueflingar allt að 50% af reikningi, en að hámarki 12.000 kr. á ári.
13.8    Til kaupa á gleraugum og linsum að hámarki 30.000 kr. –þó ekki meira en sem nemur 50% kostnaðar, annað hvert ár.
Til kaupa á heyrnartækjum að hámarki 50.000 kr. fyrir hvort eyra – þó ekki meira en sem nemur 50% kostnaðar, annað hvert ár.
13.9    Heimilt er að styrkja laser-augnaðgerð eða augasteinaskipti sem nemur 50% af reikningi, þó að hámarki 50.000 kr. fyrir hvort auga, eða 100.000 kr. fyrir bæði augun.
13.10    Stjórn sjóðsins er heimilt að stofna til annarra bótaflokka í formi líftrygginga/dánarbóta, slysatrygginga og annarra heilsufarstrygginga.
13.11    Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.
13.12    Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar.
13.13    Við ráðstöfun fjármuna úr sjóðnum skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa, skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á
afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

14.gr. Lausn frá greiðsluskyldu
14.1    Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu
sjóðsins virðist hætta búin.
Líta ber á þessa grein sem neyðarrétt stjórnar sjóðsins til að losa hann undan skuldbindingum sínum.

15.gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum
15.1.    Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu Öldunnar stéttarfélags og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.
15.2    Að jafnaði skal greiða út dagpeninga og styrki um mánaðamót. Að öðrum kosti setur stjórn sjóðsins sér nánari reglur um fyrirkomulag greiðslna og aðra starfstilhögun.
15.3.    Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.
15.4    Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna. Með undirskrift sinni á umsóknarblað er viðkomandi ljóst að
þar með er verið að heimila starfsmönnum að leita nánari upplýsinga sem geta varðað það mál og þann umsækjanda sem til umfjöllunar er.

16.gr. Fyrning bótaréttar
16.1.    Réttur til bóta eða styrkja úr sjúkrasjóði skv. reglugerð þessari fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnast.

17.gr. Endurgreiðsla iðgjalda
17.1.    Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

18.gr. Upplýsingaskylda
18.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra til aðstoðar á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.

19.gr. Breyting á fjárhæðum og styrkjum
19.1    Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.

20.gr. Breytingar á reglugerðinni
20.1.    Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með 2/3 greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.
20.2     Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.